Treść artykułu

Finał Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP

09 Grudzień 2021

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

4 grudnia 2021 r. w Centrum Pieniądza NBP odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach „I edycji Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2020 roku”.

Kapituła Konkursu – obradująca w składzie: prof. Wojciech Roszkowski (Przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Jan Żaryn – jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu głównej nagrody panu Mateuszowi Radomskiemu (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską pt. „Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym” (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ).

Ponadto Kapituła przyznała dwa wyróżnienia: pani Grażynie Jankowskiej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) za pracę magisterską pt. „Rola pieniądza we współczesnym świecie na tle świadomości społeczeństw. Wyniki badań własnych” oraz panu Pawłowi Gajewskiemu (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę magisterską pt. „Aspekty wytwarzania i obiegu pieniędzy w II Rzeczypospolitej”.

Członkowie Kapituły zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy ocenianych prac. Rozprawy magisterskie zgłoszone do Konkursu prezentowały nie tylko różne spojrzenia na procesy gospodarcze, ale także wpływ zjawisk ekonomicznych na przemiany społeczne w XX w.

Zespół Centrum Pieniądza NBP