Treść artykułu

Regulamin

09 Maj 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka edukacyjno-wystawiennicza Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  S. Skrzypka, zwana dalej „Centrum Pieniądza NBP", działa w ramach Narodowego Banku Polskiego i ma siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Centrali NBP  w Warszawie.

§ 2. Centrum Pieniądza NBP udostępnia:

 1. ekspozycję składającą się z pomieszczeń wystawienniczych obejmujących  16 modułów tematycznych;
 2. zaplecze usługowe składające się z recepcji, strefy odpoczynku (kawiarenka), sklepu z pamiątkami oraz szatni, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Centrum Pieniądza NBP oferuje program edukacyjny w formie oprowadzania po wystawie z animatorem-opiekunem, warsztatów edukacyjnych i lekcji tematycznych dla grup zorganizowanych. Oferta programu edukacyjnego jest publikowana na stronie internetowej www.cpnbp.pl .

§ 4. Zwiedzanie ekspozycji oraz korzystanie z różnych form programu edukacyjnego są bezpłatne.

§ 5. Warunkiem wstępu do Centrum Pieniądza NBP jest poddanie się kontroli bezpieczeństwa      oraz pobranie w recepcji plastikowej zbliżeniowej karty RFID. Każdy zwiedzający otrzymuje swoją kartę i powinien ją mieć przy sobie podczas całego pobytu w Centrum Pieniądza NBP. Karta wydawana jest bezpłatnie i nie podlega zwrotowi. Karta umożliwia interakcję z urządzeniami mobilnymi w Centrum Pieniądza NBP oraz zalogowanie się na dedykowanej stronie internetowej w celu pobrania dodatkowych materiałów i informacji.

§ 6. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora Centrum Pieniądza NBP, możliwy jest ruch gości z pominięciem zasad, o których mowa w § 5.

§ 7. Wszelkich informacji na temat Centrum Pieniądza NBP udzielają animatorzy-opiekunowie dostępni w recepcji oraz na terenie Centrum Pieniądza NBP.

§ 8. Po Centrum Pieniądza NBP nie mogą oprowadzać przewodnicy zewnętrzni.

§ 9. Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwany dalej „Regulaminem", obowiązuje wszystkich zwiedzających ekspozycję oraz korzystających z programu edukacyjnego.

§ 10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.cpnbp.pl oraz w recepcji.

§ 11. Wejście na teren ekspozycji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.

Rozdział II

Godziny otwarcia

§ 12. Centrum Pieniądza NBP jest otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu:

 1. we wtorki i środy oraz od piątku do niedzieli: w godzinach 10:00-18:00;
 2. w czwartki: w godzinach 10:00-20:00.

§ 13. W poniedziałki Centrum Pieniądza NBP jest zamknięte dla zwiedzających (dzień serwisowy).

§ 14. Ostatni zwiedzający wchodzi do Centrum Pieniądza NBP na 60 minut przed zamknięciem obiektu. Godzina zamknięcia obiektu ogłaszana jest sygnałem dźwiękowym.

§ 15. Centrum Pieniądza NBP zastrzega sobie prawo zamknięcia ekspozycji w inne dni, niż określone w § 13, oraz wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części Centrum Pieniądza NBP. Informacja o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu zostanie, w miarę możliwości, bezzwłocznie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed przyjściem do Centrum Pieniądza NBP.

§ 16. Szatnia jest czynna wyłącznie w czasie godzin otwarcia Centrum Pieniądza NBP. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe i bezpłatne.

Rozdział III

Zasady zwiedzania ekspozycji

§ 17. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.

§ 18. Centrum Pieniądza NBP bezpłatnie udostępnia zwiedzającym audioprzewodniki w języku polskim i angielskim. Zasady udostępniania audioprzewodników są opublikowane na stronie internetowej www.cpnbp.pl.

§ 19. Wejście do pomieszczeń wystawienniczych Centrum Pieniądza NBP jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

§ 20. Osoby małoletnie, również w grupach zorganizowanych, powinny być pod stałą opieką osoby dorosłej/opiekuna, które odpowiadają za ich zachowanie oraz za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie.

§ 21. Wykonywanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych wszelkich materiałów audiowizualnych składających się na ekspozycję, lub jakikolwiek jej element, możliwe jest tylko za pisemną zgodą dyrektora Centrum Pieniądza NBP.

§ 22. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek jest dozwolone oraz nieodpłatne.

§ 23. Niedozwolone jest fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu.

§ 24. Centrum Pieniądza NBP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub wskazówek pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów-opiekunów i Straży Bankowej NBP lub niewłaściwego korzystania z elementów ekspozycji.

§ 25. Posiłki i napoje można spożywać wyłącznie w strefie odpoczynku.

§ 26. Strefa odpoczynku wyposażona jest w automaty z konfekcjonowaną żywnością i napojami. Korzystanie z automatów jest odpłatne według cen umieszczonych przy każdym produkcie.

§ 27. Na terenie Centrum Pieniądza NBP znajduje się sklep z pamiątkami. Sprzedaż odbywa się według cen wskazanych przy każdym produkcie.

Rozdział IV

Grupy zorganizowane

§ 28. Zorganizowane grupy zwiedzających obowiązuje internetowa rezerwacja wejścia. Rezerwacji dokonuje się pod adresem www.cpnbp.pl.

§ 29. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem i w godzinach wskazanych na stronie internetowej Centrum Pieniądza NBP.

§ 30. Jednocześnie w pomieszczeniach wystawienniczych Centrum Pieniądza NBP mogą przebywać maksymalnie cztery grupy zwiedzających, do 20 osób każda (wliczając opiekuna(ów), z zastrzeżeniem § 33.

§ 31. Zorganizowane grupy powinny przybyć do Centrum Pieniądza NBP 15 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.

§ 32. Wejście do pomieszczeń wystawienniczych następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§ 33. Jedna grupa osób małoletnich (maksymalnie 25 osób) może przebywać w pomieszczeniach wystawienniczych Centrum Pieniądza NBP z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

Rozdział V

Zasady bezpieczeństwa

§ 34. Teren Centrum Pieniądza NBP jest chroniony przez Straż Bankową NBP oraz objęty systemem monitoringu.

§ 35. Wejście na teren Centrum Pieniądza NBP jest możliwe po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa z użyciem karty RFID pobranej w recepcji, z zastrzeżeniem § 6.

§ 36. Podczas zwiedzania należy stosować się do informacji umieszczonych na ekspozycji oraz do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów-opiekunów, Straży Bankowej NBP lub innych wyznaczonych osób.

§ 37. W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie, plecaki, duże torby oraz inny bagaż, który wskaże pracownik Centrum Pieniądza NBP, animator-opiekun lub Straż Bankowa NBP.

§ 38. Na terenie Centrum Pieniądza NBP zabrania się:

 1. niszczenia elementów wyposażenia Centrum Pieniądza NBP oraz przemieszczania ich;
 2. wnoszenia:
  1. środków i materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku,
  2. alkoholu,
  3. narkotyków i innych środków odurzających,
  4. rowerów i innych pojazdów jednośladowych;
 3. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenia handlu obnośnego;
 5. prowadzenia działalności reklamowej;
 6. prowadzenia agitacji politycznej;
 7. wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów;
 8. palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.

§ 39. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu zostaną pouczone, a jeśli pouczenie będzie nieskuteczne – wyproszone z Centrum Pieniądza NBP.

§ 40. W razie ogłoszenia ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Pieniądza NBP powinny bezwzględnie opuścić obiekt najbliższym wyjściem ewakuacyjnym podporządkowując się poleceniom pracowników Centrum, animatorów-opiekunów i Straży Bankowej NBP.

§ 41. Apteczka pierwszej pomocy, defibrylator, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych znajdują się w recepcji.

§ 42. Pracownicy Centrum Pieniądza NBP lub Straż Bankowa NBP odmawiają wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, niekulturalnie lub wulgarnie.