Treść artykułu

Regulamin

09 Maj 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu


Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

(aktualizacja: 21 września 2021 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Placówka edukacyjno-wystawiennicza Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwana dalej „Centrum Pieniądza NBP", działa w ramach Narodowego Banku Polskiego i ma siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Centrali NBP w Warszawie.

§ 2. Centrum Pieniądza NBP udostępnia:

 1. ekspozycję składającą się z pomieszczeń wystawienniczych;
 2. zaplecze  usługowe  składające  się  w  szczególności z  recepcji, pomieszczeń edukacyjnych, strefy wypoczynku, szatni, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Centrum Pieniądza NBP oferuje program edukacyjny. Oferta programu edukacyjnego jest publikowana na stronie internetowej www.cpnbp.pl oraz www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 4. Zwiedzanie ekspozycji oraz korzystanie z programu edukacyjnego jest bezpłatne.

§ 5. Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwany dalej „Regulaminem", obowiązuje wszystkich zwiedzających Centrum Pieniądza NBP oraz korzystających z programu edukacyjnego.

§ 6. Regulamin jest dostępny w recepcji Centrum Pieniądza NBP oraz na stronie internetowej www.cpnbp.plwww.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 7. Wejście na teren Centrum Pieniądza NBP oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zgodę na jego przestrzeganie.

§ 8. Warunkiem wstępu do Centrum Pieniądza NBP jest poddanie się kontroli bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. W szczególnych okolicznościach, za zgodą dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo Szefa Ochrony Centrali NBP, możliwe jest wejście zwiedzających z pominięciem zasad, o których mowa w § 8.

§ 10. Wszelkich informacji na temat Centrum Pieniądza NBP udzielają animatorzy obecni w recepcji oraz na terenie Centrum Pieniądza NBP.

§ 11. Zabrania się zwiedzania Centrum Pieniądza NBP z przewodnikiem z zewnątrz.

Rozdział II

Godziny otwarcia

§ 12. Centrum Pieniądza NBP jest otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu:

 1. we wtorki i środy oraz od piątku do niedzieli: w godzinach 10:00-18:00;
 2. w czwartki: w godzinach 10:00-20:00.

§ 13. W poniedziałki Centrum Pieniądza NBP jest zamknięte dla zwiedzających.

§ 14. Ostatni zwiedzający może wejść do Centrum Pieniądza NBP na 60 minut przed jego zamknięciem.

§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach NBP zastrzega sobie prawo zmiany sposoby udostępniania Centrum Pieniądza NBP. Informacje o zmianach zostaną podane zwiedzającym z wyprzedzeniem i w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

§16. (uchylony)

Rozdział III

Zasady zwiedzania

§ 17. Centrum Pieniądza NBP można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.

§ 18. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w Centrum Pieniądza NBP jest ograniczona.

§ 19. (uchylony)

§ 20. Wejście do Centrum Pieniądza NBP dla zwiedzających indywidualnych odbywa się bez wcześniejszej rezerwacji i jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

§ 21. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w Centrum Pieniądza NBP wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone.

§ 22. Wykonywanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych wszelkich materiałów audiowizualnych wykonanych na ekspozycji lub jakichkolwiek jej elementów, jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo wyznaczonego przez niego pracownika Centrum Pieniądza NBP, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Departamentu Komunikacji NBP, z zastrzeżeniem § 24.

§ 23. Fotografowanie i filmowanie na własny użytek jest dozwolone i nieodpłatne, przy czym nie wolno używać lampy błyskowej oraz statywu.

§ 24. Zabrania się nagrywania oraz fotografowania z zamiarem rozpowszechniania i publikowania wizerunków:

 1. obiektów, które nie są własnością NBP;
 2. elementów systemów zabezpieczeń.

§ 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo wyznaczony przez niego pracownik Centrum Pieniądza NBP, mogą wyrazić zgodę na wyłączenie stosowania zasad, o których mowa w § 23 i § 24 pkt 1.

§ 26. Centrum Pieniądza NBP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu, wskazówek pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP lub niewłaściwego korzystania z wyposażenia Centrum Pieniądza NBP.

§ 27. Na terenie Centrum Pieniądza NBP znajduje się punkt sprzedaży wartości kolekcjonerskich oraz zamiany monet okolicznościowych Narodowego Banku Polskiego. Sprzedaż odbywa się według cen wskazanych przy każdym produkcie.

Rozdział IV

Grupy zorganizowane

§ 28. Grupą zorganizowaną jest każda grupa zwiedzających licząca co najmniej 10 osób.

§ 29. Zorganizowane grupy zwiedzających, zainteresowane zwiedzaniem ekspozycji zarówno z wyznaczonym animatorem, jak i bez animatora, lub udziałem w programie edukacyjnym (zajęcia na ekspozycji, warsztaty), obowiązuje rezerwacja dokonana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja powinna być potwierdzona online na zasadach opisanych na stronie internetowej www.cpnbp.pl.

§ 30.(uchylony)

§ 31. 1. Osoba zgłaszająca grupę zorganizowaną jest obowiązana potwierdzić rezerwację online dwukrotnie:

 1. po raz pierwszy – do dwóch godzin od chwili dokonania rezerwacji;
 2. po raz drugi – na trzy dni przed planowaną wizytą w Centrum Pieniądza NBP.

2. Niepotwierdzona rezerwacja jest automatycznie anulowana po bezskutecznym upływie każdego z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 32. Ilość osób w grupach uczestniczących w poszczególnych formach programu edukacyjnego lub zwiedzania, określona jest w opisie każdego programu na stronie www.cpnbp.plwww.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 33. Wejście do  pomieszczeń  wystawienniczych  następuje o   godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§ 34. Z grupą dzieci do lat 13, liczącą maksymalnie 25 osób, powinien przebywać w Centrum Pieniądza NBP co najmniej jeden pełnoletni opiekun.

Rozdział V

Zasady bezpieczeństwa

§ 35. Teren Centrum Pieniądza NBP jest chroniony przez Straż Bankową NBP oraz jest objęty systemem monitoringu.

§ 36. Podczas zwiedzania należy stosować się do informacji umieszczonych na terenie Centrum Pieniądza NBP oraz do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 37. W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie, plecaki, parasole i duże torby, które przekraczają 21 cm x 30 cm x 10 cm, oraz inny bagaż, który wskaże osoba, o której mowa w § 36. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.

§ 38. Na terenie Centrum Pieniądza NBP zabrania się:

 1. niszczenia elementów wyposażenia Centrum Pieniądza NBP oraz ich przemieszczania;
 2. wnoszenia:
  • środków i materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku do Regulaminu,
  • alkoholu,
  • narkotyków i innych środków odurzających,
  • rowerów i innych pojazdów jednośladowych;
 3. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenia handlu obnośnego;
 5. prowadzenia działalności reklamowej;
 6. prowadzenia agitacji politycznej;
 7. wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów;
 8. palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
 9. śmiecenia;
 10. zachowań zakłócających zwiedzanie.

§ 39. Osoby, które nie będą stosować się do postanowień Regulaminu, zostaną pouczone, a jeśli pouczenie będzie nieskuteczne, zostaną wyproszone z Centrum Pieniądza NBP.

§ 40. W razie ogłoszenia ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Pieniądza NBP powinny bez zbędnej zwłoki opuścić Centrum Pieniądza NBP najbliższym wyjściem ewakuacyjnym, podporządkowując się poleceniom pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 41. Do Centrum Pieniądza NBP nie zostaną wpuszczone osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 2. zachowujące się agresywnie, niekulturalnie lub wulgarnie,
 3. niestosujące się do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

Załącznik do Regulaminu zwiedzania
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Wykaz przedmiotów niebezpiecznych, których wnoszenie na teren Centrum Pieniądza NBP jest zabronione

BROŃ, w tym:

 • broń palna
 • amunicja
 • broń pneumatyczna
 • pistolety sygnałowe (rakietnice)
 • pistolety hukowe
 • części broni
 • atrapy broni
 • przedmioty swym wyglądem przypominające broń

AKCESORIA ZWIĄZANE ZA SZTUKAMI WALKI I SAMOOBRONY, w tym:

 • pałki (np. tonfa, baton)
 • kastety
 • kubotany
 • nunczaka
 • paralizatory (szokery, tasery)
 • gwiazdki do rzucania
 • miotacze substancji obezwładniających
  (łzawiące, pieprzowe, paraliżująco-duszące)
 • inne przedmioty służące do walki

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE PŁYNNE,
w tym:

 • ciecze łatwopalne płynne lub w aerozolu
 • substancje żrące
 • płyny o ostrym, nieprzyjemnym zapachu

PRZEDMIOTY OSTRE, w tym:

 • noże i nożyczki o ostrzu ponad 12 cm
 • brzytwy
 • szpikulce do lodu
 • inne przedmioty o ostrych krawędziach
  tnących

POJEMNIKI POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE, w tym:

 • fajerwerki
 • petardy
 • świece dymne

Wszystkie inne przedmioty i narzędzia, które
w ocenie pracownika ochrony mogą stać się środkiem ataku.