Treść artykułu

Regulamin

09 Maj 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu


Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

(aktualizacja: 21 września 2021 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Placówka edukacyjno-wystawiennicza Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwana dalej „Centrum Pieniądza NBP", działa w ramach Narodowego Banku Polskiego i ma siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Centrali NBP w Warszawie.

§ 2. Centrum Pieniądza NBP udostępnia:

 1. ekspozycję składającą się z pomieszczeń wystawienniczych;
 2. zaplecze  usługowe  składające  się  w  szczególności z  recepcji, pomieszczeń edukacyjnych, strefy wypoczynku, szatni, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Centrum Pieniądza NBP oferuje program edukacyjny. Oferta programu edukacyjnego jest publikowana na stronie internetowej www.cpnbp.pl oraz www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 4. Zwiedzanie ekspozycji oraz korzystanie z programu edukacyjnego jest bezpłatne.

§ 5. Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwany dalej „Regulaminem", obowiązuje wszystkich zwiedzających Centrum Pieniądza NBP oraz korzystających z programu edukacyjnego.

§ 6. Regulamin jest dostępny w recepcji Centrum Pieniądza NBP oraz na stronie internetowej www.cpnbp.plwww.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 7. Wejście na teren Centrum Pieniądza NBP oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zgodę na jego przestrzeganie.

§ 8. Warunkiem wstępu do Centrum Pieniądza NBP jest poddanie się kontroli bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. W szczególnych okolicznościach, za zgodą dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP albo Szefa Ochrony Centrali NBP, możliwe jest wejście zwiedzających z pominięciem zasad, o których mowa w § 8.

§ 10. Wszelkich informacji na temat Centrum Pieniądza NBP udzielają animatorzy obecni w recepcji oraz na terenie Centrum Pieniądza NBP.

§ 11. Zabrania się zwiedzania Centrum Pieniądza NBP z przewodnikiem z zewnątrz.

Rozdział II

Godziny otwarcia

§ 12. Centrum Pieniądza NBP jest otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu:

 1. we wtorki i środy oraz od piątku do niedzieli: w godzinach 10:00-18:00;
 2. w czwartki: w godzinach 10:00-20:00.

§ 13. W poniedziałki Centrum Pieniądza NBP jest zamknięte dla zwiedzających.

§ 14. Ostatni zwiedzający może wejść do Centrum Pieniądza NBP na 60 minut przed jego zamknięciem.

§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach NBP zastrzega sobie prawo zmiany sposoby udostępniania Centrum Pieniądza NBP. Informacje o zmianach zostaną podane zwiedzającym z wyprzedzeniem i w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

§16. (uchylony)

Rozdział III

Zasady zwiedzania

§ 17. Centrum Pieniądza NBP można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.

§ 18. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w Centrum Pieniądza NBP jest ograniczona.

§ 19. (uchylony)

§ 20. Wejście do Centrum Pieniądza NBP dla zwiedzających indywidualnych odbywa się bez wcześniejszej rezerwacji i jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

§ 21. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w Centrum Pieniądza NBP wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone.

§ 22. Wykonywanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych wszelkich materiałów audiowizualnych wykonanych na ekspozycji lub jakichkolwiek jej elementów, jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP albo wyznaczonego przez niego pracownika Centrum Pieniądza NBP, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Departamentu Komunikacji NBP, z zastrzeżeniem § 24.

§ 23. Fotografowanie i filmowanie na własny użytek jest dozwolone i nieodpłatne, przy czym nie wolno używać lampy błyskowej oraz statywu.

§ 24. Zabrania się nagrywania oraz fotografowania z zamiarem rozpowszechniania i publikowania wizerunków:

 1. obiektów, które nie są własnością NBP;
 2. elementów systemów zabezpieczeń.

§ 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor, zastępca dyrektora albo wyznaczony pracownik Departamentu Centrum Pieniądza NBP, mogą wyrazić zgodę na wyłączenie stosowania zasad, o których mowa w § 23 i § 24 pkt 1.

§ 26. Centrum Pieniądza NBP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu, wskazówek pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP lub niewłaściwego korzystania z wyposażenia Centrum Pieniądza NBP.

§ 27. Na terenie Centrum Pieniądza NBP znajduje się punkt sprzedaży wartości kolekcjonerskich oraz zamiany monet okolicznościowych Narodowego Banku Polskiego. Sprzedaż odbywa się według cen wskazanych przy każdym produkcie.

Rozdział IV

Grupy zorganizowane

§ 28. Grupą zorganizowaną jest każda grupa zwiedzających licząca co najmniej 10 osób.

§ 29. Zorganizowane grupy zwiedzających, zainteresowane zwiedzaniem ekspozycji zarówno z wyznaczonym animatorem, jak i bez animatora, lub udziałem w programie edukacyjnym (zajęcia na ekspozycji, warsztaty), obowiązuje rezerwacja dokonana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja powinna być potwierdzona online na zasadach opisanych na stronie internetowej www.cpnbp.pl.

§ 30.(uchylony)

§ 31. 1. Osoba zgłaszająca grupę zorganizowaną jest obowiązana potwierdzić rezerwację online dwukrotnie:

 1. po raz pierwszy – do dwóch godzin od chwili dokonania rezerwacji;
 2. po raz drugi – na trzy dni przed planowaną wizytą w Centrum Pieniądza NBP.

2. Niepotwierdzona rezerwacja jest automatycznie anulowana po bezskutecznym upływie każdego z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 32. Ilość osób w grupach uczestniczących w poszczególnych formach programu edukacyjnego lub zwiedzania, określona jest w opisie każdego programu na stronie www.cpnbp.plwww.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 33. Wejście do  pomieszczeń  wystawienniczych  następuje o   godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§ 34. Z grupą dzieci do lat 13, liczącą maksymalnie 25 osób, powinien przebywać w Centrum Pieniądza NBP co najmniej jeden pełnoletni opiekun.

Rozdział V

Zasady bezpieczeństwa

§ 35. Teren Centrum Pieniądza NBP jest chroniony przez Straż Bankową NBP oraz jest objęty systemem monitoringu.

§ 36. Podczas zwiedzania należy stosować się do informacji umieszczonych na terenie Centrum Pieniądza NBP oraz do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 37. W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie, plecaki, parasole i duże torby, które przekraczają 21 cm x 30 cm x 10 cm, oraz inny bagaż, który wskaże osoba, o której mowa w § 36. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.

§ 38. Na terenie Centrum Pieniądza NBP zabrania się:

 1. niszczenia elementów wyposażenia Centrum Pieniądza NBP oraz ich przemieszczania;
 2. wnoszenia:
  • środków i materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku do Regulaminu,
  • alkoholu,
  • narkotyków i innych środków odurzających,
  • rowerów i innych pojazdów jednośladowych;
 3. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenia handlu obnośnego;
 5. prowadzenia działalności reklamowej;
 6. prowadzenia agitacji politycznej;
 7. wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów;
 8. palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
 9. śmiecenia;
 10. zachowań zakłócających zwiedzanie.

§ 39. Osoby, które nie będą stosować się do postanowień Regulaminu, zostaną pouczone, a jeśli pouczenie będzie nieskuteczne, zostaną wyproszone z Centrum Pieniądza NBP.

§ 40. W razie ogłoszenia ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Pieniądza NBP powinny bez zbędnej zwłoki opuścić Centrum Pieniądza NBP najbliższym wyjściem ewakuacyjnym, podporządkowując się poleceniom pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 41. Do Centrum Pieniądza NBP nie zostaną wpuszczone osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 2. zachowujące się agresywnie, niekulturalnie lub wulgarnie,
 3. niestosujące się do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

Załącznik do Regulaminu zwiedzania
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Wykaz przedmiotów niebezpiecznych, których wnoszenie na teren Centrum Pieniądza NBP jest zabronione

BROŃ, w tym:

 • broń palna
 • amunicja
 • broń pneumatyczna
 • pistolety sygnałowe (rakietnice)
 • pistolety hukowe
 • części broni
 • atrapy broni
 • przedmioty swym wyglądem przypominające broń

AKCESORIA ZWIĄZANE ZA SZTUKAMI WALKI I SAMOOBRONY, w tym:

 • pałki (np. tonfa, baton)
 • kastety
 • kubotany
 • nunczaka
 • paralizatory (szokery, tasery)
 • gwiazdki do rzucania
 • miotacze substancji obezwładniających
  (łzawiące, pieprzowe, paraliżująco-duszące)
 • inne przedmioty służące do walki

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE PŁYNNE,
w tym:

 • ciecze łatwopalne płynne lub w aerozolu
 • substancje żrące
 • płyny o ostrym, nieprzyjemnym zapachu

PRZEDMIOTY OSTRE, w tym:

 • noże i nożyczki o ostrzu ponad 12 cm
 • brzytwy
 • szpikulce do lodu
 • inne przedmioty o ostrych krawędziach
  tnących

POJEMNIKI POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE, w tym:

 • fajerwerki
 • petardy
 • świece dymne

Wszystkie inne przedmioty i narzędzia, które
w ocenie pracownika ochrony mogą stać się środkiem ataku.