Treść artykułu

Regulamin

09 Maj 2016

Brak tytułu

Brak krótkiego opisu

Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Placówka edukacyjno-wystawiennicza Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwana dalej „Centrum Pieniądza NBP", działa w ramach Narodowego Banku Polskiego i ma siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Centrali NBP w Warszawie.

§ 2. Centrum Pieniądza NBP udostępnia:

 1. ekspozycję składającą się z pomieszczeń wystawienniczych;
 2. zaplecze  usługowe  składające  się  w  szczególności z  recepcji, pomieszczeń edukacyjnych, strefy wypoczynku, szatni, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych.

§ 3. Centrum Pieniądza NBP oferuje program edukacyjny. Oferta programu edukacyjnego jest publikowana na stronie internetowej www.cpnbp.pl oraz www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 4. Zwiedzanie ekspozycji oraz korzystanie z programu edukacyjnego jest bezpłatne.

§ 5. Regulamin zwiedzania Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwany dalej „Regulaminem", obowiązuje wszystkich zwiedzających Centrum Pieniądza NBP oraz korzystających z programu edukacyjnego.

§ 6. Regulamin jest dostępny w recepcji Centrum Pieniądza NBP oraz na stronie internetowej www.cpnbp.pl i www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 7. Wejście na teren Centrum Pieniądza NBP oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zgodę na jego przestrzeganie.

§ 8. Warunkiem wstępu do Centrum Pieniądza NBP jest poddanie się kontroli bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. W szczególnych okolicznościach, za zgodą dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo Szefa Ochrony Centrali NBP, możliwe jest wejście zwiedzających z pominięciem zasad, o których mowa w § 8.

§ 10. Wszelkich informacji na temat Centrum Pieniądza NBP udzielają animatorzy obecni w recepcji oraz na terenie Centrum Pieniądza NBP.

§ 11. Zabrania się zwiedzania Centrum Pieniądza NBP z przewodnikiem z zewnątrz.

Rozdział II

Godziny otwarcia

§ 12. Centrum Pieniądza NBP jest otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu:

 1. we wtorki i środy oraz od piątku do niedzieli: w godzinach 10:00-18:00;
 2. w czwartki: w godzinach 10:00-20:00.

§ 13. W poniedziałki Centrum Pieniądza NBP jest zamknięte dla zwiedzających.

§ 14. Ostatni zwiedzający może wejść do Centrum Pieniądza NBP na 60 minut przed jego zamknięciem.

§ 15. NBP zastrzega sobie prawo zamknięcia Centrum Pieniądza NBP w inne dni, niż określone w § 13, oraz wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części Centrum Pieniądza NBP. Informacja o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed przybyciem do Centrum Pieniądza NBP.

§16. Szatnia jest czynna wyłącznie w czasie godzin otwarcia Centrum Pieniądza NBP. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe i bezpłatne.

Rozdział III

Zasady zwiedzania

§ 17. Centrum Pieniądza NBP można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.

§ 18. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w Centrum Pieniądza NBP jest ograniczona.

§ 19. Wstęp dla grup zorganizowanych bez opieki wyznaczonego animatora, określonego dnia i o określonej godzinie, odbywa się wyłącznie na podstawie rezerwacji. Zasady dokonywania rezerwacji znajdują się na stronie internetowej www.cpnbp.pl i www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 20. Wejście do Centrum Pieniądza NBP dla zwiedzających indywidualnych odbywa się bez wcześniejszej rezerwacji i jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

§ 21. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w Centrum Pieniądza NBP wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za ich zachowanie oraz za szkody przez nie wyrządzone.

§ 22. Wykonywanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych wszelkich materiałów audiowizualnych wykonanych na ekspozycji lub jakichkolwiek jej elementów, jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo wyznaczonego przez niego pracownika Centrum Pieniądza NBP, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, z zastrzeżeniem § 24.

§ 23. Fotografowanie i filmowanie na własny użytek jest dozwolone i nieodpłatne, przy czym nie wolno używać lampy błyskowej oraz statywu.

§ 24. Zabrania się nagrywania oraz fotografowania z zamiarem rozpowszechniania i publikowania wizerunków:

 1. obiektów, które nie są własnością NBP;
 2. elementów systemów zabezpieczeń.

§ 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP albo wyznaczony przez niego pracownik Centrum Pieniądza NBP, mogą wyrazić zgodę na wyłączenie stosowania zasad, o których mowa w § 23 i § 24 pkt 1.

§ 26. Centrum Pieniądza NBP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu, wskazówek pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP lub niewłaściwego korzystania z wyposażenia Centrum Pieniądza NBP.

§ 27. Na terenie Centrum Pieniądza NBP znajduje się punkt sprzedaży wartości kolekcjonerskich oraz zamiany monet okolicznościowych Narodowego Banku Polskiego. Sprzedaż odbywa się według cen wskazanych przy każdym produkcie.

Rozdział IV

Grupy zorganizowane

§ 28. Grupą zorganizowaną jest każda grupa zwiedzających licząca co najmniej 10 osób.

§ 29. Zorganizowane grupy zwiedzających obowiązuje rezerwacja wejścia. Grupy zainteresowane zwiedzaniem bez opieki wyznaczonego animatora dokonują rezerwacji wyłącznie telefonicznie.

§ 30. Grupy zorganizowane, które chcą wziąć udział w programie edukacyjnym, obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminu i rodzaju zajęć. Rezerwacja prowadzona jest na zasadach udostępnionych na stronie internetowej www.cpnbp.pl i www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 31. Wszystkie rezerwacje muszą zostać potwierdzone telefonicznie przez osobę zgłaszającą grupę zorganizowaną w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą w Centrum Pieniądza NBP. Niepotwierdzona rezerwacja zostanie automatycznie anulowana po upływie tego terminu.

§ 32. Ilość osób w grupach uczestniczących w poszczególnych formach programu edukacyjnego lub zwiedzania, określona jest w opisie każdego programu na stronie www.cpnbp.pl i www.nbp.pl/centrumpieniadza.

§ 33. Wejście do  pomieszczeń  wystawienniczych  następuje o   godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§ 34. Z grupą dzieci do lat 13, liczącą maksymalnie 25 osób, powinien przebywać w Centrum Pieniądza NBP co najmniej jeden pełnoletni opiekun.

Rozdział V

Zasady bezpieczeństwa

§ 35. Teren Centrum Pieniądza NBP jest chroniony przez Straż Bankową NBP oraz jest objęty systemem monitoringu.

§ 36. Podczas zwiedzania należy stosować się do informacji umieszczonych na terenie Centrum Pieniądza NBP oraz do zaleceń pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 37. W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie, plecaki, parasole i duże torby, których wymiary przekraczają 21 cm na 30 cm na 10 cm, oraz inny bagaż, który wskaże osoba, o której mowa w § 36.

§ 38. Na terenie Centrum Pieniądza NBP zabrania się:

 1. niszczenia elementów wyposażenia Centrum Pieniądza NBP oraz ich przemieszczania;
 2. wnoszenia:
  • środków i materiałów niebezpiecznych, o których mowa w załączniku do Regulaminu,
  • alkoholu,
  • narkotyków i innych środków odurzających,
  • rowerów i innych pojazdów jednośladowych;
 3. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenia handlu obnośnego;
 5. prowadzenia działalności reklamowej;
 6. prowadzenia agitacji politycznej;
 7. wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów;
 8. palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
 9. śmiecenia;
 10. zachowań zakłócających zwiedzanie.

§ 39. Osoby, które nie będą stosować się do postanowień Regulaminu, zostaną pouczone, a jeśli pouczenie będzie nieskuteczne, zostaną wyproszone z Centrum Pieniądza NBP.

§ 40. W razie ogłoszenia ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Pieniądza NBP powinny bez zbędnej zwłoki opuścić Centrum Pieniądza NBP najbliższym wyjściem ewakuacyjnym, podporządkowując się poleceniom pracowników Centrum Pieniądza NBP, animatorów i Straży Bankowej NBP.

§ 41. Do Centrum Pieniądza NBP nie zostaną wpuszczone osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 2. zachowujące się agresywnie, niekulturalnie lub wulgarnie.

Załącznik do Regulaminu zwiedzania
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Wykaz przedmiotów niebezpiecznych,

których wnoszenie na teren Centrum Pieniądza NBP jest zabronione

BROŃ, w tym:

 • broń palna
 • amunicja
 • broń pneumatyczna
 • pistolety sygnałowe (rakietnice)
 • pistolety hukowe
 • części broni
 • atrapy broni
 • przedmioty swym wyglądem przypominające broń

AKCESORIA ZWIĄZANE ZA SZTUKAMI WALKI I SAMOOBRONY, w tym:

 • pałki (np. tonfa, baton)
 • kastety
 • kubotany
 • nunczaka
 • paralizatory (szokery, tasery)
 • gwiazdki do rzucania
 • miotacze substancji obezwładniających
  (łzawiące, pieprzowe, paraliżująco-duszące)
 • inne przedmioty służące do walki

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE PŁYNNE,
w tym:

 • ciecze łatwopalne płynne lub w aerozolu
 • substancje żrące
 • płyny o ostrym, nieprzyjemnym zapachu

PRZEDMIOTY OSTRE, w tym:

 • noże i nożyczki o ostrzu ponad 12 cm
 • brzytwy
 • szpikulce do lodu
 • inne przedmioty o ostrych krawędziach
  tnących

POJEMNIKI POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE, w tym:

 • fajerwerki
 • petardy
 • świece dymne

Wszystkie inne przedmioty i narzędzia, które
w ocenie pracownika ochrony mogą stać się środkiem ataku.